Перейти до основного вмісту

2021

Туляков В.О., Савінова Н.А. Кримінально-політичні інновації в епоху сингулярності // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с. - С. 153-155.

2018

Viacheslav Tuliakov. ““EUROCRIMPOL” Progect: Metodology of analysis  // Кримінальне право в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25 травня 2018 року. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», кафедра кримінального права, 2018. – 260 с. - C. 62-66.

2017

Туляков В.О. Право на злочин та право  бути покараним у контексті розвитку прав людини /  В. О.Т уляков // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12 - 13 жовт. 2017 р. / Редкол. В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Харків: Право, 2017. - с. 84 - 88.   

Туляков В.О. Матриця неокриміналізації: шляхи оптимізації кримінально-правового регулювання // «Концептуальні основи кримінальної законотворчості»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19 жовтня 2017 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов– Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. - 607 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046 - С. 156-165. 

Туляков В. О. Морське кримінальне право: деякі концептуальні положення / В. О. Туляков // Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики : Матер. XI Міжнар. наук.-практ. конф. НУ «ОМА». - Вип. 11. - Одеса : НУ «ОМА», 2017 - С. 61-64.

2016

Туляков В.О. Кримінальне неправо / В.О.Туляков / Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики правозастосування: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції (Одеса, 27 грудня 2016 р.) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016.  - 303 с. - С. 91-95.

Туляков В. О. Кримінально-неправова політика України: до методології питання / В. О. Туляков // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 9-10 груд. 2016 р.). - Івано-Франківськ, 2017. - С. 107-110.

Туляков В.А. Эффективность уголовного права и современное мироустройство: Презентация / В.А.Туляков / За матеріалами виступу на Міжнародній науково-практичній конференції "Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування" (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.) [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://prezi.com/jlzxlzhroe6f/presentation/# - Назва з екрану.

Туляков В. О. Сингулярність кримінального права в контексті гуманізації / В. О. Туляков // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнар. науково-практич. симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листоп. 2016 р.). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права ім. Короля Д. Галицького, 2016. – С. 286-289.

Туляков В. О. Сингулярність кримінального права та державний примус / В. О. Туляков // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова; МОН України, НУ «ОЮА», Каф.крим. права та ін. крим.-прав. дисциплін Миколаїв. ін-т. права, ПРЦ НАПрНУ, ГО «Всеукр. Асоціація крим. права» . — Миколаїв : Іліон, 2016. — С. 23-30.

Туляков В. А. Гибридность права в современном уголовно-правовом дискурсе / В. А. Туляков // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 167-169.

2015

Tulyakov V. A. Criminal law and development / V. A. Tulyakov // Международное право развития: современные тенденции и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Одесса, 17 июня 2015 г.) ; НУ «ОЮА» ; Кафедра междунар. права и междунар. отношений. – Одесса, 2015. – С. 14-19.

Tulyakov V. A. Criminal  norms and punishments formation: basic tendencies / V. A. Tulyakov // Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 26-27 грудня 2015 р.) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015 – С. 3-7

2014

Туляков В. О. Кримінально-правове поводження: до теорії питання / В. О. Туляков // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 1. – С. 513-515.

Туляков В. О. Кримінальне право сьогодення: ренесанс ідей Ч. Беккаріа / В. О. Туляков // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / МОН України ; НУ ОЮА ; ПРЦ НА ПрН України ; Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юридична література, 2014. – С.13-28.

Туляков В. А. Глобальные риски мирового экономического форума и задачи уголовной политики / В. А. Туляков // Заходи кримінально-правового впливу : проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 7 лютого 2014 року / відп. ред. С. В. Ківалов. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2014. - С. 31-33.

2013

Туляков В. О. Глобалізація криміналу VS кримінальність глобалізації : нові виклики нового століття / В. О. Туляков // Міжнародні читання з міжнародного права пам'яті проф. П. Є. Казанського. Прогр. міжн. наук. конф., 8 - 9 листопада 2013 р. – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 236 – 239.

Туляков В. А. Директива 2012/29/EU Европарламента от 25 октября 2012 года и уголовно-правовая доктрина / В. А. Туляков // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень. – Харків, 2013 – С. 21-24.

Туляков В. А. Правосудие переходного периода и перспективы развития уголовного законодательства / В. А. Туляков // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 259-261.

Туляков В. А. Многомерность уголовно-правового регулирования / В. А. Туляков // Духовні засади сучасного правогенезису : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «IX Прибузькі юридичні читання», 29-30 листопада 2013 року / відп. ред. С. В. Ківалов. – Миколаїв : Іліон, 2013. - С. 34-35.

Туляков В. А. Социальная физика и уголовная ответственность/ В. А. Туляков // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар-практ. наук. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / Редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.  - Х.: Право, 2013. – 848 с. - С. 83-88.

Туляков В. А. Директива 2012/29/EU Европарламента от 25 октября 2012 года и уголовно-правовая доктрина/В. А. Туляков // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні: матеріали «круглого столу», 25 квіт. 2013 р. / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред), Б. М. Головкін (заст. голов ред.) та ін. -Х.:Право, 2013. – 336 с. - С.21-23

2012

Туляков В. А. Актуальные проблемы современной уголовно-правовой политики / В. А. Туляков // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. г олов. ред.) та інш. – Харків : Право, 2012. – С. 65 - 71.

Туляков В. А. Доктрина уголовных проступков и её отображение в правовых позициях Европейского суда по правам человека / В . А. Туляков // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 499 - 505.

Туляков В. А. Генезис уголовного права и диалектика рекодификации / В. А. Туляков // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2012. - Т. 2. - С. 211 - 213.

Туляков В. А. Генезис уголовного права и диалектика рекодификации / В. А. Туляков // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. Складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 2 / відп. за вип. д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін / Нац. ун-тет «Одеська юридична академія».  - Одеса: Фенікс, 2012. т.Т. 2.-С.211-213

2011

Туляков В. А. Дорожная карта для жертв преступлений и Уголовный кодекс / В. А. Туляков // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : Фенікс, 2011. – Т. 2. – С. 225-227.

Туляков В.А.Таксономия криминализации и уголовный закон / В. А. Туляков // Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "VII Прибузькі правові читання", 26-26 листопада 2011 р. - С. 12-13.

Туляков В. А. Методология пустыни: в поисках оптимизации уголовно-правового регулирования / В. А. Туляков // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права: матеріали міжнар. наук.-правкт. конф.  «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуменітарного університету - Одеса: Фенікс, 2011.- С. 255 – 257.

2010

Туляков В. О. Шляхи кримінально-правового регулювання / В. О. Туляков // Шляхи до кримінології. Пам’яті А. П. Закалюка : зб. матеріалів / Національна академія правових наук України. - К.; Запоріжжя : КПУ - 2010. - С. 44-49.

2009

Туляков В. О. Суперечності кримінально-правового регулювання / В. О. Туляков // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9 жовтня 2009 р.). - Одеса, 2009 – С. 259 - 261.

Туляков В. А. Генезис уголовно-правовой доктрины/ В. А. Туляков // Категория "цель" в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: Материалы IV Всероссийского конгресса уголовного права, состоявшегося 28-29 мая 2009 года. – М.: Проспект, 2009.- 816 с. - С.782-786

2008

Туляков В.А. Тенденции развития современной криминологии и уголовное право /В.А.Туляков // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. - 2008  - С. 308-317

2007

Туляков В. А. Уголовно-правовой запрет: доктрина ХХІ века / В. А. Туляков // Визначальні тенденції ґенезу державності і права : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. «III Прибузькі юридичні читання» / за ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2007. – С. 40 - 41.

2006

Туляков В. О. Перспективи розвитку кримінально-правового регулювання / В. О. Туляков // Право XXI століття: становлення та перспективи розвитку : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. «Другі Прибузькі юридичні читання» / Під ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С. 34-35.

2002

Туляков В. А. Виктимологические проблемы применения нового Уголовного Кодекса Украины / В. А. Туляков // Новий Кримінальний кодекс України : питання застосування і вивчення. – Київ-Харків, 2002. – С. 234 - 238.

2000

Туляков В. А. Конституция и принципы законодательства об обращении с жертвами преступлений / В. А. Туляков // Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2000. – С. 310 – 312.

1996

Туляков В. О. Іноземці в Україні як суб'єкти кримінологічних досліджень : соціально-правовий аналіз / В. О. Туляков, В. Г. Бондарчук // Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Одеса, 1996. – Ч. 1. - С. 80 - 82.

1992

Туляков В. А. Насилие в семье / В. А. Туляков // Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні: матеріали Республіканської наук.-практ. конф. - Київ, 1992. - С. 65-67.