Перейти до основного вмісту

2016

Туляков В. О. Сингулярність у кримінальному праві / В. О. Туляков // Юридичний вісник України. - 2016. - № 45 (1113). - 11-17 лист. - С. 7.

2014

Туляков В. О. Дія кримінального права у контексті доктринальних та соціальних змін / В. О. Туляков // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - Одеса, 2014. - №2. - С. 108 - 117.

Туляков В. А. To be or not to be / В. О. Туляков, Н. А. Савінова // Юридичний вісник України. – 2014. - № 34. – С. 12-13.

Туляков В. О. Кримінальне право сьогодення: ренсанс моделі сталого розвитку // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2014. - № 2(3) – С. 1-19.

Туляков В. О. Порівняльний метод у науці кримінального права // Вісник Асоціації кримынального права України. – 2014. - № 1 (2) – С. 1-19.

2013

Туляков В. О. Тенденції кримінальної політики України та деякі інститути сучасного законодавства / В. О. Туляков // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2013. – Т. 13. – С. 92-102.

Туляков В. А. Правосудие переходного периода и перспективы развития уголовного законодательства / В. А. Туляков // Юридичний вісник України. - 2013. - № 27. - С. 5.

Туляков В. О. Призначення покарання / В. О. Туляков, А. С. Макаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2013. - № 1. - С. 208-227.

Туляков В. О. Порівняльний метод у науці кримінального права / В. О. Туляков // Правова доктрина України: у 5 т.: Кримінально-правові науки Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / За заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – Розд. 1, підрозділ 1.1.2 - Харків : Право, 2013. - Т. 5 - С. 30-40.

Туляков В. О. Призначення покарання / В. О. Туляков // Правова доктрина України: у 5 т.: Кримінально-правові науки Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / За заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – Розд. 1, підрозділ 1.5.3 - Харків : Право, 2013. - Т. 5 - С. 294-313.

Туляков В. О. Кримінальна відповідальність державного службовця / В. А. Туляков // Державна служба в Україні : теоретико-правова характеристика у контексті реформувнаня законодавства : монографія / за ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової. – Одеса : Фенікс, 2013. – 438 с. - Із змісту: Кримінальна відповідальність державного службовця / О. В. Туляков, Д. Г. Михайленко. – Гл. 5.1. - С. 354-374.

Туляков В. О. Глобалізація криміналу VS кримінальність глобалізації : нові виклики нового століття / В. О. Туляков // Міжнародні читання з міжнародного права пам'яті проф. П. Є. Казанського. Прогр. міжн. наук. конф., 8 - 9 листопада 2013 р. – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 236 – 239.

2011

Туляков В. А. Уголовный кодекс для потерпевших / В. А. Туляков // Новітні наукові дослідження держави і права. – 2011 : зб. наук. праць. / за ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова, О. В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2011. - Т. 1. - С. 13 - 15.

Туляков В. А. Таксономия криминализации и уголовный закон / В. А. Туляков // Людина і закон : публічно-правовий вимір : зб. наук. пр. / за ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова, О. В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2011. – С. 12-13.

Туляков В. А. Некоторые вопросы современной уголовно-правовой доктрины / В. А. Туляков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : юриспруденція. - Одеса : Фенікс, 2011. - Вип. 1. - С. 23 - 25.

2010

Туляков В.О. Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикцій? / В. О. Туляков // Право України. - 2010. - №9 - С.40-45.

Туляков В. О. Кримінальне право у дискурсі змін : від доктрин до реалізації / В. О. Туляков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. - Одеса : Юрид. л-ра,2010. - Вип. 54. - С. 25 - 31.

Туляков В. О. Криза кримінального права: суперечності догматів чи догматика суперечностей? / В. О. Туляков // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С. 296-302.

Туляков В. О. Дія кримінального права: динамічні аспекти / В. О. Туляков // Наукові праці Одеської національної юридичної академії : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2010. – Т. 10. – С. 389-394.

Туляков В. А. Виктимология уголовного закона (пути реконструкции разделов I и II общей части УК Украины) / В. А. Туляков // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 8 жовтня 2010 р. : у 2 т. - Одеса, 2010. - Т. 1. - С. 307 - 310.

2009

Туляков В. О. Криза кримінального права: суперечності догматів чи догматика суперечностей? / В. О. Туляков // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С.296 - 303.

Туляков В. О. Категорія кримінального проступку в правовій доктрині / В. О. Туляков, М. М. Дмитрук // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 45 - С. 384 - 390.

Туляков В. О. Апроксимація у кримінальному законодавстві / В. О. Туляков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Вип. 47 - С. 7 - 11.

2008

Туляков В. А. Криминология современности / В. А. Туляков // Кримінологія в Україні та протидія злочинності : зб. наук. пр. / за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна – Одеса : Фенікс, 2008 – С. 71 - 79.

Туляков В. А. Основания теории декриминализации / В. А. Туляков // Сучасний вимір держави та права : зб. наук. пр. / за ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2008. - С. 476 - 477.

Туляков В. А. Тенденции развития современной криминологии и уголовно-правовая доктрина / В. А. Туляков // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2008. - Т. VII. - С. 308 - 317.

Туляков В. О. Моральна адекватність кримінально-правової заборони / В. О. Туляков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Фенікс, 2008. - Вип. 44. - С. 257 - 261.

2007

Туляков В. А. Предмет уголовно-правового регулирования: к постановке проблемы / В. А. Туляков // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2007 - Т. VI - С. 150-159.

2006

Туляков В. А. Генезис уголовного права Украины / В. А. Туляков // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2006. - Т. 5. - С. 213-218.

Туляков В.О. Розвиток кримінального права України та захист прав особистості / М. П. Коваль, В. О. Туляков // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / Голов. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Фенікс, 2006. – Вип. 29. – С. 569-573.

2005

Туляков В. О. Динаміка кримінального права : основні закономірності / В. О. Туляков, М. А. Тулякова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Р. Л. Біла [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра - Одеса : Юрид. л-ра, 2005. - Вип. 25. - С. 488 - 491.

2004

Туляков В. О. Деякі нормативні проблеми протидії злочинності неповнолітніх / В. О. Туляков, О. Г. Хлицова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 8. - С. 51 - 52.

2003

Туляков В. А. Преступник и его жертва: что изучает криминальная виктимология? / В. А. Туляков // Слово. – 2003. – № 30. – С.3.

Туляков В. А. Коррупция и суды : функциональный анализ / В. А. Туляков, Е. Ю. Полянский // Коррупция : региональные и отраслевые тенденции : сб. науч. ст. - 2003. - С. 213 - 217.

Туляков В. О. Профілактика насильства в сім'ї : проблеми і перспективи / В. О. Туляков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. О. Баймуратов (заст. голов. ред.), Р. Л. Біла [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2003. – Вип.18. – С. 764 - 769.

2002

Туляков В. О. Концепція проекту Закону України “Про охорону прав жертв злочинів” / В. О. Туляков // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / голов. ред. С. В. Ківалов; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 13-14. – С. 388 - 394.

Туляков В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової віктимології / В. О. Туляков // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Вип. 1. - Одеса, 2002. - С. 266 - 274.

Туляков В. О. Віктимізація підприємств і організована злочинність / В. О. Туляков // Юридичний вісник України. - 2002. - № 18-19. – С.10.

2001

Туляков В. О. Віктимологічні засади кримінального права / В. О. Туляков // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. пр. – Вип. 11. – Одеса : Юрид. л-ра, 2001. – С. 442 - 445.

Туляков В. О. Програми віктимологічної профілактики злочинів / В. О. Туляков // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. О. Баймуратов (заст. голов. ред.), Р. Л. Біла [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2001. - Вип. 12 - С. 295 - 298.

Туляков В. А. Страх перед терроризмом как криминогенный фактор / В. А. Туляков // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2001. – Вип.10-11. - С. 185 - 192.

Туляков В. А. Права жертв преступлений и некоторые проблемы развития современной уголовной политики / В. А. Туляков // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. - Одеса : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 12.- С. 409 - 413.

2000

Туляков В. А. Насильственная преступность в США и превентивная политика / В. А. Туляков // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. - Одеса : Юрид. л-ра, 2000. - Вип. 8. - С. 315-323.

Туляков В. О. Страх перед тероризмом як криміногенний чинник / В. О. Туляков // Тероризм і боротьба з ним : аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої влади / редкол.: А. І. Комарова, С. В. Ківалов, Є. В. Додін [та ін.] ; НДІ "Проблема людини", Антитерорист. центр при СБ України, ОНЮА. – Київ, 2000. – Т. 19. – С. 205-209.

Туляков В. А. Социальная защита населения и виктимологическая профилактика преступлений / В. А. Туляков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип.9. – С. 52 - 57.

1997

Туляков, В. А. Гарантии безопасности личности как основа виктимологической профилактики / В. А. Туляков // Юридический вестник. - Одесса, 1997. - № 4. - С.101-109.

Туляков В. А. Виктимность и ее выражение / В. А. Туляков // Юридична освіта і правова держава (до 150-річчя юридичного інституту ОДУ) : зб. наук. пр. - Одеса, 1997. – С. 224 - 233.

1996

Туляков В. А. Формула безопасности / В. А. Туляков // Юридический вестник. – Одесса, 1996.- № 2. - С. 62-68.