Перейти до основного вмісту

2016

Law of European Union: a Taxtbook for Masters Students: ed. P. Birykov and V. Tuliakov. - Voronezh: VSU Publishing House, 2016. - 476 p.

Glossary of European Union Internal Market terminology. Amended to include the Association Agreement between the European Union and Ukraine [Electronic resource] / сompilers: Tuliakov V.O. (Editor), Pashkovskyi M.I., Barskyy V.R. (Technical editor), Katsyn M.Y., Alekseeva I.M. – Odesa: Feniks, 2016. – 216 с. – Access mode: http://iele.bazick.com/books/289-glossary-ofeu- internal-market-terminology

2014

Кримінальне право України. Загальна частина: текст лекцій: Закон. Злочин. Відповідальність / В. О. Туляков, Н. А. Мирошниченко, Д. О. Балобанова; НУ ОЮА. — Одеса: Юридична література, 2014. — 128 с.

Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків : монографія / С. В. Ківалов, В. О. Туляков, Н. А. Мирошниченко [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова ; НУ ОЮА. — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. — 176 с.

2012

Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві : монографія / В. О. Туляков, Г П. Пімонов, Н. I. Мітріцан [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Тулякова. — Одеса : Юрид. л-ра, 2012. — 424 с.

Туляков В. О. Сучасна теорія кримінального права : навч.-метод. посіб. для студ.-магістрів 5 курсу Ін-ту прокуратури та слідства денної форми навчання // голов. ред. В. О. Туляков; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс. – 2012. – 40 с.

2011

Туляков В. О. Призначення покарання в судовій практиці : навчально-метод. посіб. // Голов. ред. В. О. Туляков та інш.; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс. – 2011. – 116 с.

2007

Туляков В. О. Призначення покарання: метод. вказівки, плани практ. занять і програма спецкурсу для слухачів Ін-ту підготовки проф. суддів / В. О. Туляков, Ю. Ю. Коломієць ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Фенікс, 2007. - 38 с.

2003

Туляков В. А. Виктимология / В. А. Туляков. – Одесса, 2003. – 136 с. - (Препринт / Одесская национальная юридическая академия)

2001

Туляков В. О. Вчення про жертву злочину: соціальні та правові основи : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.08 / В. О. Туляков ; наук.консультант Л. В. Багрій-Шахматов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2001. – 36 с.

2000

Туляков В. А. Виктимология (социальные и криминологические проблемы) : монография / В. А. Туляков. – Одесса : Юрид. л-ра, 2000. – 336 с.