Перейти до основного вмісту

Терентьєв Віктор Іванович

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Відповідальність спеціального суб'єкта злочину за кримінальним правом України
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2003
Анотація
У дисертації розглянуто питання особливостей кримінальної відповідальності спеціального суб'єкта злочину в Україні, враховуючи історичний розвиток кримінального законодавства, зміни кримінально-правових доктрин та їх сучасний стан. Здійснено комплексний підхід до аналізу особливостей криміналізації та диференціації кримінальної відповідальності спеціальних суб'єктів злочинів. З'ясовано соціальну сутність криміналізації злочинів зі спеціальним суб'єктом, правову природу спеціального суб'єкта злочину за новим кримінальним законодавством України. Проведено диференціацію спеціальних суб'єктів, охарактеризовано їхні види. Надано визначення поняття спеціального суб'єкту злочину. Визначено недоліки діючого законодавства та практики його застосування при кваліфікації злочинів зі спеціальним суб'єктом, сформульовано пропозиції кримінально-правового характеру щодо їх удосконалення.

Сорочинський Микола Георгієвич

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Попередження злочинності засобами кримінального права
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2004
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У дисертації в соціально-правовому контексті досліджуються кримінально-правові засоби попередження злочинності. Дисертація є комплексним дослідженням питання про роль кримінального права в попередженні злочинності. Вивчено роль різних норм та інститутів кримінального права в попередженні злочинності та механізм їхньої соціальної дії. Проаналізовано роль криміналізації злочинів з подвійною превенцією в попередженні злочинності. Здійснено комплексне порівняльне вивчення кримінальних законодавств десяти країн колишнього Радянського Союзу, Центральної та Західної Європи, а також громадської думки про систему кримінальної юстиції та застосування кримінального права в ній. Сформульовано рекомендації щодо підвищення ефективності кримінально-правового впливу на злочинність, зокрема щодо підвищення рівня захисту прав потерпілих та відшкодування завданої злочинами шкоди.

Албул Сергій Володимирович

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Кримінологічна характеристика корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземних громадян
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2005
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005. Дисертація присвячена дослідженню комплексу питань щодо етіологічних та феноменологічних особливостей та закономірностей корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземців в Україні; вивченню природи, закономірностей і особливостей віктимізації і віктимності іноземців в Україні; протидії злочинності відносно іноземців. Висвітлюється комплекс питань теоретичного і практичного характеру, пов’язаних з розробкою організаційно-правових заходів боротьби зі злочинністю відносно іноземців. Надано кримінологічну характеристику корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземних громадян в Україні, їх чинників, рівня, структури та географії, латентності, а також особи злочинця та жерви злочину. Висвітлюються проблеми щодо забезпечення особистої та майнової безпеки іноземних громадян в Україні. Вносяться конкретні пропозиції щодо удосконалення чинного вітчизняного законодавства з питань протидії злочинності та забезпечення прав потерпілих.

Коломієць Юлія Юріївна

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Невідворотність кримінальної відповідальності
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2005
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія – Одеса, 2005. Дисертація є першим в України монографічним дослідженням, яке спеціально присвячене аналізові правової природи та змісту невідворотності кримінальної відповідальності. Дослідження містить аналіз комплексу теоретичних та практичних питань, пов’язаних з обгрунтуванням доцільності та дійсності існування принципу невідворотності кримінальної відповідальності. Аналіз правової природи та змісту принципу невідворотності кримінальної відповідальності проведений за допомогою використання логіко-філософської природи понять: “принципи”, “презумпції” та “фікції”, а також громадської думки щодо реалізації принципу невідворотності кримінальної відповідальності. Сформульовано рекомендації стосовно удосконалення механізму кримінально-правового регулювання, а також підвищення ефективності кримінально-правового впливу на злочинність.

Кудрявцев Віктор Вікторович

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Кримінально-правова охорона життя осіб, що є носіями судової влади, за кримінальним законодавством України
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2006
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія, кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням питань посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя. З точки зору сучасної теорії криміналізації досліджені підстави, терміни та поняття, які базуються на положеннях міжнародного права, нормах національного та зарубіжного законодавства, обґрунтовуються поняття "судова влада", "правосуддя", "судочинство" та дається визначення і розкриваються ознаки поняття "носій судової влади" тощо. Досліджені об'єктивні та суб'єктивні ознаки юридичного складу посягання на носіїв судової влади або їх близьких родичів, а також конститутивні ознаки злочину: основні безпосередні об'єкти, спосіб посягання та різновиди злочинних наслідків, мотиви, цілі та мета злочину, проаналізовані питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів, відмежування досліджуваного злочину від суміжних, питання адекватності характеристик покарання ступеню тяжкості злочину, що досліджується. Запропонована нова редакція норми з уточненням об'єктивних і суб'єктивних ознак юридичного складу злочину, передбаченого ст. 379 КК України .

Балобанова Дар’я Олександрівна

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Теорія криміналізації
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2007
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. – Одеська національна юридична академія. Одеса, 2007. Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням питань обґрунтування кримінально-правових заборон. На основі методології сучасної теорії кримінального права та із застосуванням діалектичного та інших наукових методів досліджено визначення кримінальної та кримінально-правової політики, процесу криміналізації як одного з методів кримінально-правової політики, обґрунтовано систему факторів, які підлягають врахуванню при встановленні кримінально-правової заборони, та принципів, що впливають на процес формулювання кримінально-правової норми, наведено визначення теорії криміналізації та аргументи щодо доцільності її виокремлення нарівні із теорією кваліфікації, пеналізації та призначення покарання. Досліджено процес побудови кримінального законодавства України, виявлені окремі недоліки (відсутність легального визначення дефініцій, наявність значної кількості оціночних категорій, неузгодженість однакових понять, які використовуються в різних нормах та ін.).

Мандриченко Жанна Василівна

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку с примиренням винного з потерпілим
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2007
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, яке присвячене звільненню від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Дослідження містить аналіз комплексу теоретичних та практичних питань, пов’язаних зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у системі заходів кримінально-правового впливу. Досліджено генезу та соціальну обумовленість інституту примирення винного з потерпілим. Надано аналіз кримінально-правової природи та сутності звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Розглянуто підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням, що дозволило запропонувати розширення кола діянь, за які було б можливим звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням. Сформульовано рекомендації стосовно удосконалення механізму кримінально-правового регулювання, а також підвищення ефективності кримінально-правового впливу на злочинність.

Полянський Євген Юрійович

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Призначення покарання за кримінальним правом США
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2007
Анотація
Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням питань призначення покарання за кримінальним правом США. На основі методології сучасної теорії кримінального права та із застосуванням діалектичного та інших наукових методів досліджено систему призначення покарання, обґрунтовано її визначення та склад, наведено визначення теорії призначення покарання та аргументі щодо доцільності її виокремлення із загальної теорії покарання. Досліджено генезис доктрини призначення покарання у США, проаналізовано федеральну систему призначення покарання США, побудовану за принципом жорсткої формалізації санкцій, надано визначення федеральних Керівництв з призначення покарання. Надано порівняльну характеристику систем призначення покарання окремих юрисдикцій. Наведено пропозиції щодо реформування законодавства України про призначення покарання з урахуванням досвіду призначення покарання в США.
Запропоновано нову редакцію ст.ст. 51, 52, 56, 63, 65, 69 Кримінального кодексу України.

Горбачова Ірина Михайлівна

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2008
Анотація
Дисертація є комплексним дослідженням питань заходів безпеки в системі існуючих заходів протидії злочинних проявів. З точки зору сучасної теорії кримінального права в роботі досліджені підстави, терміни та поняття заходів безпеки, які базуються на положеннях норм міжнародного права, нормах національного та зарубіжного законодавства (США, Велика Британія, Іспанія, Швейцарія, ФРН, Голландія, Італія, Республіка Сан-Марино, Республіка Польща, Республіка Болгарія, Російська Федерація, Литовська Республіка та ін.), обґрунтовуються поняття “заходи безпеки”, “суспільно небезпечний стан особи” тощо. Проаналізовано та систематизовано існуючі погляди на ґенезу кримінально-правової протидії злочинності шляхом переходу від абсолютної теорії кримінального покарання (як кари, відплати) до відносної теорії з метою раціонального застосування не тільки кари та відплати (покарання) за вчинене, але й попередження (заходи безпеки) та відновлення соціальної справедливості (компенсаційні заходи). Розкрито сучасне тлумачення змісту кримінально-правових заходів безпеки у кримінальному праві, запропоновано їхнє наукове визначення, систему та порядок застосування заходів безпеки в кримінальному праві України; розроблено теоретичну модель формулювання інституту заходів безпеки в кримінальному праві України. Запропоновано законопроект щодо внесення змін до Кримінального кодексу України, в якому розкриваються визначення, система, порядок та умови призначення заходів безпеки поряд із покаранням або замість нього.

Гуртовенко Олег Леонтійович

Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Психічне насильство у кримінальному праві України
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Рік захисту
2008
Анотація
В дисертації розглядаються питання необхідності і достатності використання категорій психології у кримінальному праві, досліджується структура акту кримінального психічного насильства. Робиться висновок, що юридичне значення кримінального насильницького психічного впливу, кримінальної психічної шкоди і психічного насильства може відрізнятись від їх фактичного значення, а також надається класифікація видів зазначених понять. Запропоновано виділяти такі конститутивні ознаки об’єктивної сторони акту психічного насильства як психічний вплив, психічна шкода і необхідний причинний зв’язок між ними. Запропоновано визначення кримінального насильницького психічного впливу, кримінальної насильницької психічної шкоди, кримінального психічного насильства, психічного примусу й обставини, що виключає злочинність діяння при переборному психічному примусі. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення регулювання переборного психічного примусу в кримінальному законодавстві України.