Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Доктор юридичних наук
Тема дисертації
Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-антропологічна концепція
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право.
Рік захисту
2012
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню кримінально-правових заходів як системи прийомів і способів примусового та реабілітаційно- заохочувального впливу держави на кримінальні практики, правомірну поведінку, детерміновані культурним середовищем, яке існує в конкретно-історичних умовах. Обгрунтовано доцільність і необхідність використання культуро-антропологічної методології в процесі дослідження кримінально-правових заходів, їх генезису, функціонування і практики застосування. Додатково аргументовано необхідність дослідження феномену права на засадах абсолютизації генетичного взаємозв'язку з культурою. Систематизовано концептуальні ідеї щодо суттєвих та змістовних характеристик системи кримінально-правових заходів. Визначено історично обумовлену, доктринально виважену, функціонально вивірену та практично доцільну можливість використання уніфікованого поняття «кримінально-правові заходи». Охарактеризовано об'єктивні та суб'єктивні змістовні властивості як кримінально-правових заходів у цілому, так і окремих їх видів. Досліджено історичні витоки кримінально- правового регулювання відносин, що виникають у процесі застосування кримінально-правових заходів, визначено основні етапи формування кримінального права на українських землях та суттєві властивості, які визначають особливості українського пеналізаційного (депеналізаційного) процесу. Установлено культуро-антропологічні властивості функцій кримінально-правових заходів, проаналізовано суттєві ознаки та структурні елементи окремих видів функцій, які реалізуються у процесі застосування кримінально-правових заходів. Уточнено публічно-правові засади застосування кримінально-правових заходів з позиції застосування культуро-антропологічної методології. На підставі виокремлення основних та додаткових видів розроблено та запропоновано до використання алгоритм застосування системи кримінально-правових заходів.