Перейти до основного вмісту
Вчене звання
Кандидат юридичних наук
Тема дисертації
Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Рік захисту
2012
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню проблематики суддівського розсуду при призначенні покарання в Україні. Вивчено правову природу суддівського розсуду на етапі призначення покарання та генезис доктрини суддівського розсуду в історії кримінально-правових учень. З'ясовано підстави суддівського розсуду при призначенні покарання як нормативну основу його здійснення, надано класифікацію такого розсуду. Проаналізовано характеристику суддівського розсуду крізь призму видів правової поведінки. Особливу увагу приділено дослідженню інституту призначення покарання в аспекті співвідношення формальних і дискреційних засад, досліджено питання обмеження суддівського розсуду неправовими факторами. На підставі ґрунтовного дослідження кримінального закону, його доктрини та практики застосування запропоновано власні аргументовані пропозиції щодо внесення змін до чинного КК України.